Certyfikacja DIGCOMP

Firma GLOBAL CERTIFICATION CENTRE POLAND Sp. z o. o.  opracowała system certyfikacji  GCCE /Global Certification Centre Examination/ oraz certyfikat DIGCOMP GCCE oraz w pełni zgodny z:

  • DIGCOMP – Ramą odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie
  • Raportem Komisji Europejskiej (Anusca Ferrari; DIGCOMP: 6 Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe; 2013)
  • Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (Minister Infrastruktury i Rozwoju; 2015)

Standard certyfikacji

Standard certyfikacji  GCCE  w pełni pokrywa wszystkie obszary ramy kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework). Rama obejmuje 5 obszarów i 21 kompetencji.

Zidentyfikowane obszary kompetencji cyfrowych przedstawiają się następująco:

Informacja

identyfikacja, lokalizacja, pobieranie, przechowywanie, organizacja i analiza informacji cyfrowych, zdolność oceny ich wartości, znaczenia i celu.

Komunikacja

komunikacja w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi internetowych, łączenie i kontakt z innymi, współpraca za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, interakcja i uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach, świadomość międzykulturowa.

Tworzenie treści

Tworzenie i edytowanie nowych treści (od przetwarzania tekstu do obrazów i wideo); integracja i ponowne przetwarzanie dotychczasowej wiedzy i treści; tworzenie nowych pojęć, treści cyfrowych i programowanie; rozumienie, poszanowanie oraz stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji.

Bezpieczeństwo

ochrona osobista, ochrona danych, ochrona tożsamości cyfrowej, środki bezpieczeństwa, bezpieczne i zrównoważone użytkowanie.

Rozwiązywanie problemów

identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowanie świadomych decyzji, co do wyboru odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb, rozwiązywanie problemów koncepcyjnych za pomocą środków cyfrowych, twórcze wykorzystanie technologii, rozwiązywanie problemów technicznych, aktualizacja kompetencji własnych i kompetencji innych.

Rama definiuje 3 poziomy znajomości 21 kompetencji cyfrowych zdefiniowanych w poszczególnych obszarach: podstawowy A, średniozaawansowany B, zaawansowany C.