System GCCE QUALIFICATIONS Standard to proces wieloetapowej walidacji i certyfikacji, pozwalający na sprawdzenie i udokumentowanie posiadanych kwalifikacji przez uczestników egzaminu. Certyfikat kwalifikacji Global Certification Centre Examination QUALIFICATIONS zawiera opis efektów uczenia się, a systemy kształcenia się oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji.

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. Za instytucje certyfikujące uznaje się podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów, które mają znaczenie w określonych  środowiskach działalności społecznej lub zawodowej oraz mają stworzony własny system walidacji i certyfikowania.

Certyfikaty kwalifikacji Global Certification Centre Examination QUALIFICATIONS Standard są dokumentem weryfikującym kwalifikacje do wykonywania danego zawodu,potwierdzają posiadanie odpowiedniego zakresu umiejętności w szerokim wachlarzu dziedzin. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje prowadzone przez profesjonalnych egzaminatorów są gwarancją skutecznego sprawdzenia wiedzy i dobrego udokumentowania i potwierdzenia jej posiadania.

Weryfikacja kwalifikacji dostępna jest w ramach egzaminów opartych na modułach specjalistycznych pozwalających na potwierdzenie posiadanych kwalifikacji.

Dostępne moduły w obszarze QUALIFICATIONS Standard:

 1. Pracownik biurowy – GCCE QUALIFIATIONS Standard Office Worker
 2. Zielone biuro – GCCE QUALIFIATIONS Standard Green Office
 3. Zarządanie danymi – GCCE QUALIFIATIONS Standard Data Processor
 4. Poszukiwanie i badania w zakresie danych internetowych
 5. Zarządanie danymi – GCCE QUALIFIATIONS Standard Data Researcher
 6. e-Nauka – GCCE QUALIFIATIONS Standard e-Learning
 7. Technik sprzedaży – GCCE QUALIFIATIONS Standard Sales Technician
 8. Finanse i księgowość – GCCE QUALIFIATIONS Standard Accountant
 9. Bezpieczeństwo danych – GCCE QUALIFIATIONS Standard Data Security
 10. Płace i kadry – GCCE QUALIFIATIONS Standard HR Finance
 11. Obsługa biura – GCCE QUALIFIATIONS Standard Office Support
 12. Opieka socialna – GCCE QUALIFIATIONS Standard Social Support
 13. Zarządzanie przedsięwzięciami – GCCE QUALIFIATIONS Standard Enterprise Management
 14. Grafika fotograficzna – GCCE QUALIFIATIONS Standard Photographer Graphics
 15. Grafika i animacja – GCCE QUALIFIATIONS Standard Animation Graphics
 16. Organizacja obiegu dokumentów – GCCE QUALIFIATIONS Standard Office Documents Management
 17. Automatyka i robotyka – GCCE QUALIFIATIONS Standard Office Automatics and Robotics
 18. Marketing sieciowy – GCCE QUALIFIATIONS Standard e-Marketing
 19. Dydaktyka multimedialna – GCCE QUALIFIATIONS Standard Multimedia Learning
 20. Zarządzanie stroną internetową – GCCE QUALIFIATIONS Standard Webmastering
 21. Programowanie stron internetowych – GCCE QUALIFIATIONS Standard Webprogramming
 22. Zarządzanie zielenią – GCCE QUALIFIATIONS Standard Gardening
 23. Specjalista do spraw logistyki – GCCE QUALIFIATIONS Logistics Specialist
 24. Administrator baz danych z elementami ICT – GCCE QUALIFIATIONS ICT Database administrator
 25. Magazynier z obsługą komputera – GCCE QUALIFIATIONS Warehouse Worker
 26. Pracownik ds. rachunkowości i księgowości – GCCE QUALIFIATIONS Accountancy Worker
 27. Specjalista do spraw sprzedaży z obsługą komputera – GCCE QUALIFIATIONS Salesman Specialist
 28. Programowanie urządzeń mobilnych – GCCE QUALIFIATIONS Standard Mobile App Programming
 29. Programowanie urządzeń Stacjonarnych – GCCE QUALIFIATIONS Standard Desktop Programming
 30. Opieka nad osobami starszymi – GCCE QUALIFIATIONS Standard Senior Support

W przypadku chęci uzyskania pełnej listy dostępnych modułów oraz możliwości personalizacji przeprowadzanego procesu certyfikacji prosimy o kontakt z biurem: biuro@gcce.pl lub przedstawicielem lokalnego Centrum Egzaminacyjnego GCCE.

Czas trwania egzaminu:

Egzamin GCCE QUALIFICATION Standard trwa 1,5 godziny.
W zależności od wybranego zakresu kwalifikacji jest przeprowadzany z wykorzystaniem sprzętu komputerowego lub w sposób praktyczny.

Cena modułów QUALIFICATION Standard:

Cena uczestnictwa w egzaminie 200 zł brutto + koszt egzaminatora w zależności od dostępności w lokalnym Centrum Egzaminacyjnym. Przy większej ilości osób podchodzących do egzaminu możliwość uzyskania zniżek.

Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji

Pytanie TAK NIE
I. Uznawane kwalifikacje
1. Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie?
2. Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
3. Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe) i jest wydawany po przeprowadzeniu walidacji?
4. Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym?
Jeżeli co najmniej jedna z odpowiedzi jest twierdząca, dany dokument możnauznać za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.
Jeżeli na żadne z powyższych pytań nie udzielono odpowiedzi twierdzącej, należy przejść do pkt II.
II. Warunki umożliwiające uznanie danego dokumentu za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się? X
2. Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji? X
 3. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
· co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub
· związkubranżowego, zrzeszającegopracodawców danej branży/ sektorów?
X
Jeżeli na każde z powyższychpytań z części II listy odpowiedź jest twierdząca, dany dokument możnauznać za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.