Certyfikacja DIGCOMP

Firma GLOBAL CERTIFICATION CENTRE POLAND Sp. z o. o.  opracowała system certyfikacji  GCCE /Global Certification Centre Examination/ oraz certyfikat DIGCOMP GCCE oraz w pełni zgodny z:

 • DIGCOMP – Ramą odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie
 • Raportem Komisji Europejskiej (Anusca Ferrari; DIGCOMP: 6 Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe; 2013)
 • Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (Minister Infrastruktury i Rozwoju; 2015)

 

OFERTA SZKOLENIOWA W ZAKRESIE USŁUG ZDALNYCH:

Oferujemy kompleksową aplikację e-learningową umożliwiającą innowacyjne
prowadzenie zajęć z zakresu kompetencji komputerowych oraz nauczania online.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i możliwościami aplikacji:
http://system.gcce.pl/

GCCE online to pierwsza aplikacja na rynku polskim dostosowana pod ramę kompetencji DIGCOMP w zakresie nauczania kompetencji komputerowych. Aplikacja pozwala na personalizację szkoleń w zakresie nauczania kompetencji komputerowych oraz określanie ścieżki rozwoju. Szczególną cechą produktu jest intuicyjność i wygoda interfejsu użytkownika pozwalającego na sprawne zarządzanie szkoleniami oraz ścieżkami rozwoju kursantów.

Jesteśmy EKO!

Aplikacja posiada moduł szkoleniowy uświadamiający w zakresie ekologicznego trybu życia, w szczególności gospodarki odpadami, paleniem w piecach, poznaniem gatunków zwierząt i roślin chronionych występujących na terenie LGD oraz prowadzenia gospodarstw rolnych w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. W ramach modułu z zakresu ekologii jest możliwe rozwiązywanie zadań oraz porównywanie wyników w innymi użytkownikami aplikacji. Moduł ekologiczny aplikacji jest dostępny za darmo. Istotnym elementem aplikacji jest część ekologiczna oraz zbiór wiedzy dotyczącej prawidłowych praktyk dotyczących opalania w piecach paliwami stałymi oraz rozbudowywanie świadomości pozytywnego wpływu metod pozyskiwania zielonej energii na zdrowie i środowisko naturalne, a także związane z tym korzyści ekonomiczne.

Standard certyfikacji

Standard certyfikacji  GCCE  w pełni pokrywa wszystkie obszary ramy kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework). Rama obejmuje 5 obszarów i 21 kompetencji.

Zidentyfikowane obszary kompetencji cyfrowych przedstawiają się następująco:

Informacja

identyfikacja, lokalizacja, pobieranie, przechowywanie, organizacja i analiza informacji cyfrowych, zdolność oceny ich wartości, znaczenia i celu.

Komunikacja

komunikacja w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi internetowych, łączenie i kontakt z innymi, współpraca za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, interakcja i uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach, świadomość międzykulturowa.

Tworzenie treści

Tworzenie i edytowanie nowych treści (od przetwarzania tekstu do obrazów i wideo); integracja i ponowne przetwarzanie dotychczasowej wiedzy i treści; tworzenie nowych pojęć, treści cyfrowych i programowanie; rozumienie, poszanowanie oraz stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji.

Bezpieczeństwo

ochrona osobista, ochrona danych, ochrona tożsamości cyfrowej, środki bezpieczeństwa, bezpieczne i zrównoważone użytkowanie.

Rozwiązywanie problemów

identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowanie świadomych decyzji, co do wyboru odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb, rozwiązywanie problemów koncepcyjnych za pomocą środków cyfrowych, twórcze wykorzystanie technologii, rozwiązywanie problemów technicznych, aktualizacja kompetencji własnych i kompetencji innych.

Rama definiuje 3 poziomy znajomości 21 kompetencji cyfrowych zdefiniowanych w poszczególnych obszarach: podstawowy A, średniozaawansowany B, zaawansowany C.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI CYFROWYCH

 

System certyfikacji GCCE DIGCOMP w wyniku walidacji potwierdza osiągnięcie kwalifikacji cyfrowych.

Źródło: niezależna ekspertyza naukowa specjalistów z zakresu informatyki wykonana przez wyższą uczelnię techniczną Politechnikę Wrocławską.

 • Proces walidacji objęty jest systemem zapewniania jakości instytucji Global Certyfication Centre Poland Sp z o.o., jest szczegółowo i klarownie opisany.
 • Opis efektów uczenia się jest dostępny i zawarty w suplemencie do certyfikatu opisującym kwalifikacje.
 • Proces walidacji został stworzony przez osoby posiadające kompetencje z zakresu specyfiki kwalifikacji oraz osoby posiadające kompetencje z zakresu tworzenia procesu walidacji.
 • Procesy walidacji są przeprowadzane przez osoby posiadające kompetencje z zakresu specyfiki kwalifikacji i procesu walidacji. Kompetencje te są okresowo weryfikowane.
 • Zapewnione są zasoby materialne i organizacyjne niezbędne do prawidłowego przeprowadzania procesów walidacji dla kwalifikacji cyfrowych.
 • Zakres prowadzonej weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji cyfrowych jest adekwatny do charakteru kwalifikacji i zapewnia wiarygodność wyników procesów weryfikacji.
 • Przebieg procesu walidacji jest odpowiednio dokumentowana  na każdym etapie – dokumentacja procesu walidacji dostępna w wersjach cyfrowych.
 • Dla certyfikatów GCCE DIGCOMP  źródłem opisu efektów uczenia się i wymagań dotyczących walidacji są najczęściej międzynarodowe standardy egzaminacyjne.
 • System walidacji przygotowany został z udziałem fachowych jednostek międzynarodowych, co ma wpływ na rozpoznawalność i akceptowalność certyfikatu przez podmioty międzynarodowe.

Certyfikacja GCCE jest to standard certyfikacji kompetencji informatycznych, jak również wymagań w obszarze powszechnego potwierdzania kompetencji zawodowych, co pozwala uznać za spełnienie wymogów „Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”.

 

MIĘDZYNARODOWY SYSTEM CERYFIKACJI

 

Ceryfikaty DIGCOMP GCCE są rozpoznawalne i wydawane m.i. w krajach:

 • Polska,
 • Niemcy
 • Stany Zjednoczone,
 • Wielka Brytania,
 • Hiszpania,
 • Irlandia,
 • Czechy,
 • Bułgaria,
 • Holadia,
 • Meksyk

Międzynarodowe Centra Egzaminacyjne umożliwiają uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji cyfrowych oraz kompetencji w różnych językach oraz zapewniają ich międzynarodową rozpoznawalność.