Global Certification Centre Examination Language Skills

System egzaminacyjny Global Certification Centre Examination Language Skills GCCE LS został opracowany w odniesieniu do systemu uczenia się i nauczania języków, przyjętego przez Radę Europy. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzenie umiejętności komunikowania się. Egzamin potwierdza zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).

Grupa certyfikatów Global Certification Centre Examination Language Skills GCCE LS dostosowana jest do potrzeb zawodowych i osobistych oczekiwań mieszkańców Unii Europejskiej. Global Certification Centre Examination Language Skills GCCE LS ma uznanie międzynarodowe, w szczególności przez uniwersytety i szkoły wyższe, branżę informatyczną, administracyjną, turystyczną, sprzedażową, finansową i inne, a także instytucje państwowe.

Zapraszamy do zapoznania się szeroką ofertą dopasowanej i spersonalizowanej certyfikacji językowej w wybranych językach oraz zakresach. Głównym podziałem jest rozróżnienie Grupy Certyfikatów Bazowych GCCE-LS.B oraz odpowiednio dobranych egzaminów będących elementem Grupy Certyfikatów Specjalistycznych GCCE-LS.S. W ramach Grup istnieje możliwość wyboru odpowiedniej formy certyfikacji opartej o wytyczyne CEFR  bazuje na sześciostopniowej skali opracowanej przez Radę Europy oraz sprawdzającą znajomość języka w zdefiniowanych w wytyczynych obszarach czyli czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie w zakresie ogólnym jak i zindywidualizowanym specjalistycznym.

Grupa Certyfikatów Bazowych Global Certification Centre Examination Language Skills.

Jest to grupa popularnych certyfikatów, określająca kompetencje językowe na ujednoliconym, międzynarodowym poziomie ogólnych kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego.

Są to certyfikaty szczególnie zalecane dla osób/uczestników szkoleń, którzy rozważają różne drogi rozwoju zawodowego lub mają szerokie potrzeby certyfikacji językowej z możliwością jej wykorzystania w dużym spektrum dziedzin profesjonalnych.

Egzaminy charakteryzują się przystępną formą i niedługim czasem trwania. W ramach egzaminów sprawdzana jest wiedza kandydata z zastosowaniem testu w formie papierowej lub z wykorzystaniem wyspecjalizowanej platformy informatycznej.

Dobór formy egzaminu pozwala na przystępny udział w certyfikacji osób zarówno początkujących jak i na wyższych etapach zaawansowania.

Istotnym elementem egzaminu jest potwierdzenie umiejętności praktycznych i życiowego oraz rzeczywistego zastosowania wiedzy językowej.

Przebieg egzaminu.

Egzamin składa się z części komunikacyjnej pozwalającej na sprawdzenie wiedzy uczestnika i praktycznych umiejętności, z części potwierdzającej zakres kompetencji rozumienia ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz testu pisemnego. Całość egzaminu trwa w zależności od poziomu od 60 do 90 minut. Możliwe jest zakupienie egzaminów dedykowanych dla danego poziomu np. A1 lub poziomujących pozwalających na uzyskanie certyfikatu A0, A1, A2, B1 w zależności od wyniku.

Dostępne moduły z Grupy Certyfikatów Bazowych

Język Angielski (US English, British English) GCCE LS.EN / GCCE LS.EN-US :
Global Certification Centre Examination Language Skills English A1, czas trwania 60 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills English A2, czas trwania 60 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills English B1, czas trwania 75 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills English B2, czas trwania 75 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills English C1, czas trwania 90 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills English C2, czas trwania 90 minut

Język Niemiecki GCCE LS.DE:
Global Certification Centre Examination Language Skills Deutsch A1, czas trwania 60 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills Deutsch A2, czas trwania 60 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills Deutsch B1, czas trwania 75 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills Deutsch B2, czas trwania 75 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills Deutsch C1, czas trwania 90 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills Deutsch C2, czas trwania 90 minut

Język Hiszpański GCCE LS.FR:
Global Certification Centre Examination Language Skills Français A1, czas trwania 60 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills Français A2, czas trwania 60 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills Français B1, czas trwania 75 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills Français B2, czas trwania 75 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills Français C1, czas trwania 90 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills Français C2, czas trwania 90 minut

Język Francuski GCCE LS.ES:
Global Certification Centre Examination Language Skills Español A1, czas trwania 60 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills Español A2, czas trwania 60 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills Español B1, czas trwania 75 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills Español B2, czas trwania 75 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills Español C1, czas trwania 90 minut
Global Certification Centre Examination Language Skills Español C2, czas trwania 90 minut

Grupa Certyfikatów Specjalistycznych Global Certification Centre Examination Language Skills.

Egzaminy Branżowe. Specjalistyczne egzaminy branżowe sprawdzają zakres słownictwa oraz konstrukcji komunikacyjnych charakterystyczny dla określonych branż. Właściwe sprawdzenie oraz potwierdzenie rozpoznawalnym i honorowanym certyfikatem specjalistycznych umiejętności branżowych jest szczególnie zalecane dla osób starających się o podjęcie pracy w danych dziedzinach lub dla osób pracujących oraz pracodawców zainteresowanych podniesieniem umiejętności w danym zakresie.

  • informatyczna : Global Certification Centre Examination Language Skills IT
  • finansowa: Global Certification Centre Examination Language Skills Financial
  • turystyczna: Global Certification Centre Examination Language Skills Tourism
  • sprzedażowa: Global Certification Centre Examination Language Skills Sales
  • naukowa: Global Certification Centre Examination Language Skills Science
  • społeczna: Global Certification Centre Examination Language Skills Social

Rozpoznawalność
Certyfikaty językowe Global Certification Centre Examination Language Skills potwierdzają znajomość języka, zgodnie z przyjętymi wytyczymi CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), bazującymi na sześciostopniowej skali opracowanej przez Radę Europy, która określa poziom znajomości języka w zakresie: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Egzamin Global Certification Centre Examination Language Skills weryfikuje efekty uczenia się języka obcego w obszarze: rozumienie – słuchanie i czytanie, mówienie – porozumiewanie się i samodzielne wypowiadanie się oraz pisanie, zgodnie z CEFR.

Certyfikaty są dostosowane zarówno do potrzeb osób zatrudnionych jak i osób poszukujących pracy. Proces egzaminacyjny oraz materiały egzaminacyjne są opracowane z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością (platforma spełniająca wymogi WCAG 2.0, specjalnie opracowane testy egzaminacyjne w wersji papierowej, wydłużony czas egzaminu względem potrzeb osób z niepełnosprawnością).

Certyfikaty Certyfikaty językowe Global Certification Centre Examination Language Skills zarówno w grupie Bazowej jak i Specjalistycznej są szeroko rozpoznawalne i uznawane przez przedsiębiorców, organizacje, instytucje naukowe i samorządowe a także administracje rządowe w Polsce i na świecie.

Jakość oraz akredytacja
Certyfikacja przeprowadzana jest przez ośrodki / instytucje posiadające aktualne akredytacje, potwierdzone szczegółowymi testami jakościowymi każdej instytucji o uprawnieniach ośrodka egzaminacyjnego. Egzaminatorzy zobowiązani są do regularnych, corocznych egzaminów, potwierdzających ich kompetencje, z szczególnym naciskiem na najwyższą kulturę i jakość oraz organizację pracy. Takie rygorystyczne podejście pozwala na osiągnięcie najwyższej jakości procesu egzaminacyjnego, potwierdzanego przez pozytywne opinie firm oraz instytucji. Ośrodki egzaminacyjne zobowiązane są do przestrzegania terminów sprawdzania prac i sprawnego dostarczania informacji o uzyskanych wynikach uczestników, a także przekazywania certyfikatu w wybrany sposób przez uczestnika.

Ceny uczestnictwa w egzaminie:

Typ Egzaminu Cena
Certyfikaty Bazowe A1, A2 (angielski, niemiecki, francuski, hispański) 420 zł
Certyfikaty Bazowe B1, B2 (angielski, niemiecki, francuski, hispański) 460 zł
Certyfikaty Bazowe C1, C2 (angielski, niemiecki, francuski, hispański) 520 zł
Certyikaty Specjalistyczne 580 zł

Dla uczestników, którzy nie uzyskali wystarczającej ilości punktów żeby otrzymać certyfikat A1 zostaje wystawiany certyfikat A0 poświadczający procentowo posiadane umiejętności językowe w każdej z kategorii.

W przypadku uczestnictwa grupowego możliwość uzyskania zniżki.