System GCCE QUALIFICATIONS Standard to proces wieloetapowej walidacji i certyfikacji, pozwalający na sprawdzenie i udokumentowanie posiadanych kwalifikacji przez uczestników egzaminu. Certyfikat kwalifikacji Global Certification Centre Examination QUALIFICATIONS zawiera opis efektów uczenia się, a systemy kształcenia się oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji.

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. Za instytucje certyfikujące uznaje się podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów, które mają znaczenie w określonych  środowiskach działalności społecznej lub zawodowej oraz mają stworzony własny system walidacji i certyfikowania.

Certyfikaty kwalifikacji Global Certification Centre Examination QUALIFICATIONS Standard są dokumentem weryfikującym kwalifikacje do wykonywania danego zawodu,potwierdzają posiadanie odpowiedniego zakresu umiejętności w szerokim wachlarzu dziedzin. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje prowadzone przez profesjonalnych egzaminatorów są gwarancją skutecznego sprawdzenia wiedzy i dobrego udokumentowania i potwierdzenia jej posiadania.

Weryfikacja kwalifikacji dostępna jest w ramach egzaminów opartych na modułach specjalistycznych pozwalających na potwierdzenie posiadanych kwalifikacji.

Dostępne moduły w obszarze QUALIFICATIONS Standard:

 1. Pracownik biurowy – GCCE QUALIFIATIONS Standard Office Worker
 2. Zielone biuro – GCCE QUALIFIATIONS Standard Green Office
 3. Zarządanie danymi – GCCE QUALIFIATIONS Standard Data Processor
 4. Poszukiwanie i badania w zakresie danych internetowych
 5. Zarządanie danymi – GCCE QUALIFIATIONS Standard Data Researcher
 6. e-Nauka – GCCE QUALIFIATIONS Standard e-Learning
 7. Technik sprzedaży – GCCE QUALIFIATIONS Standard Sales Technician
 8. Finanse i księgowość – GCCE QUALIFIATIONS Standard Accountant
 9. Bezpieczeństwo danych – GCCE QUALIFIATIONS Standard Data Security
 10. Płace i kadry – GCCE QUALIFIATIONS Standard HR Finance
 11. Obsługa biura – GCCE QUALIFIATIONS Standard Office Support
 12. Opieka socialna – GCCE QUALIFIATIONS Standard Social Support
 13. Zarządzanie przedsięwzięciami – GCCE QUALIFIATIONS Standard Enterprise Management
 14. Grafika fotograficzna – GCCE QUALIFIATIONS Standard Photographer Graphics
 15. Grafika i animacja – GCCE QUALIFIATIONS Standard Animation Graphics
 16. Organizacja obiegu dokumentów – GCCE QUALIFIATIONS Standard Office Documents Management
 17. Automatyka i robotyka – GCCE QUALIFIATIONS Standard Office Automatics and Robotics
 18. Marketing sieciowy – GCCE QUALIFIATIONS Standard e-Marketing
 19. Dydaktyka multimedialna – GCCE QUALIFIATIONS Standard Multimedia Learning
 20. Zarządzanie stroną internetową – GCCE QUALIFIATIONS Standard Webmastering
 21. Programowanie stron internetowych – GCCE QUALIFIATIONS Standard Webprogramming
 22. Zarządzanie zielenią – GCCE QUALIFIATIONS Standard Gardening
 23. Specjalista do spraw logistyki – GCCE QUALIFIATIONS Logistics Specialist
 24. Administrator baz danych z elementami ICT – GCCE QUALIFIATIONS ICT Database administrator
 25. Magazynier z obsługą komputera – GCCE QUALIFIATIONS Warehouse Worker
 26. Pracownik ds. rachunkowości i księgowości – GCCE QUALIFIATIONS Accountancy Worker
 27. Specjalista do spraw sprzedaży z obsługą komputera – GCCE QUALIFIATIONS Salesman Specialist
 28. Programowanie urządzeń mobilnych – GCCE QUALIFIATIONS Standard Mobile App Programming
 29. Programowanie urządzeń Stacjonarnych – GCCE QUALIFIATIONS Standard Desktop Programming
 30. Opieka nad osobami starszymi – GCCE QUALIFIATIONS Standard Senior Support
 31. Przedstawiciel handlowy – GCCE QUALIFIATIONS Standard Sales Representative

Podana powyżej lista zawiera najpopularniejsze kwalifikacje, które są najczęściej wybierane przez kandydatów do egzaminów.

Dla wszystkich powyższych kwalifikacji w standardzie prowadzona jest oddzielnie walidacja i certyfikacja zgłoszonych kandydatów. Certyfikacja i walidacja jest uwzględniona w cenie końcowej. 

W przypadku chęci uzyskania pełnej listy dostępnych modułów oraz możliwości personalizacji przeprowadzanego procesu certyfikacji prosimy o kontakt z biurem: biuro@gcce.pl lub przedstawicielem lokalnego Centrum Egzaminacyjnego GCCE.

Czas trwania egzaminu:

Egzamin GCCE QUALIFICATION Standard trwa 1,5 godziny.
W zależności od wybranego zakresu kwalifikacji jest przeprowadzany z wykorzystaniem sprzętu komputerowego lub w sposób praktyczny.

Cena modułów QUALIFICATION Standard:

Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji

Pytanie TAK NIE
I. Uznawane kwalifikacje
1. Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie?
2. Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
3. Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe) i jest wydawany po przeprowadzeniu walidacji?
4. Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym?
Jeżeli co najmniej jedna z odpowiedzi jest twierdząca, dany dokument można uznać za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.
Jeżeli na żadne z powyższych pytań nie udzielono odpowiedzi twierdzącej, należy przejść do pkt II.
II. Warunki umożliwiające uznanie danego dokumentu za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się? X
2. Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji? X
 3. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
· co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub
· związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/ sektorów?
X
Jeżeli na każde z powyższych pytań z części II listy odpowiedź jest twierdząca, dany dokument można uznać za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.

Cena detaliczna egzaminu dla certyfikacji kwalifikacyjnej wynosi 400 zł netto.

Przy zamówieniach grupowych istnieje możliwość uzyskania zniżek.

Podane ceny dotyczą walidacji oraz certyfikacji łącznie. Przy większych ilościach uczestników możliwe jest uzyskanie zniżki 25%. Wtedy koszt łączny walidacji oraz certyfikacji może zostać obniżony do 300 zł za uczestnika. 

 

Opis szkolenia „Pracownik biurowy” oraz egzaminu certyfikującego.

Załączony poniżej opis dotyczy certyfikatu S.01 „Pracownik biurowy”. Proponowane szkolenie, zakres oraz wymagania są możliwą do wyboru opcją. Uprawnienia kwalifikacyjne można nabyć także w wyniku udziału w innych tożsamych szkoleniach.

1.Opis szkolenia poprzedzającego walidację – zakres tematyczny i program szkolenia/kursu.

zakres tematyczny do pobrania [tutaj]

Poniżej proponowany harmonogram:

ilość godzin Przedmiot Temat
8 Pracownik biurowy Obowiązki pracownika biurowego.

Zakres czynności pracownika.

Przepisy BHP obowiązujące w biurze.

Wizerunek służbowy.

8 Pracownik biurowy Zobowiązania podatkowe: podatek od osób fizycznych, podatek od osób prawnych, KPiR
 8 Pracownik biurowy Organizacja pracy sekretariatu.

Zarządzanie sekretariatem.

 8 Pracownik biurowy Podstawy prawa pracy.
 8 Pracownik biurowy Podstawy prawne dotyczące danych osobowych w pracy pracownika biurowego/ administracyjnego.
 8 Pracownik biurowy Podstawy prawne dotyczące danych osobowych w pracy pracownika biurowego/ administracyjnego.
 8 Pracownik biurowy Ogólna wiedza na temat prowadzenia działalności w Polsce.
 8 Pracownik biurowy Podstawowa wiedza na temat rekrutacji pracowników.

Obsługa i pozyskiwanie klientów.

 8 Pracownik biurowy Ogólna wiedza na temat urządzeń biurowych.
 8 Pracownik biurowy Obsługa systemu windows na poziomie podstawowym.

Podstawy obsługi internetu i poczty elektronicznej.

 8 Pracownik biurowy Organizacja pracy biurowej.

Organizacja czasu pracy sekretariatu.

 8 Pracownik biurowy Asertywność i komunikacja.
 8 Pracownik biurowy Podstawy rachunkowości: ustawa, pojęcia, zasady, terminy.
 8 Pracownik biurowy Wynagrodzenia i inne formy zatrudnienia pracowników.
 8 Pracownik biurowy Ubezpieczenia społeczne i obowiązki wobec ZUS i US.

2. Wymiar godzinowy szkolenia/kursu.

120 godzin

3. Nazwa kwalifikacji.

„Pracownik biurowy”

4. Szczegółowy opis efektów uczenia się ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

 

WYKAZ EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Obszar PRACOWIK BIUROWY
UZYSKANA WIEDZA Potrafi zorganizować pracę biurową.

Zna techniczne wyposażenie miejsca pracy.

Wie jak prowadzić dokumentację biurową.

Potrafi redagować pisma.

Zna zasady przepływy informacji oraz komunikacji w biurze.

Wie co to jest kultura osobista pracownika biurowego.

Potrafi obsłużyć klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Potrafi organizować czas pracy w biurze.

Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w biurze.

Zna elementy prawa administracyjnego oraz prawa pracy.

Obszar OBSŁUGA KOMPUTERA
UZYSKANA WIEDZA Zna podstawy Technologii informacyjno-komunikacyjnych, ich zastosowanie i występowanie.

Zna podstawy obsługi komputera.

Umie tworzyć treści cyfrowe w różnych formatach, w tym przetwarzanie tekstu, strukturyzowanie dokumentu, formatowanie dokumentu, zarządzanie dokumentami, tworzenie arkuszy Excel, zarządzanie danymi w arkuszu, analiza danych, wykresy i elementy graficzne w arkuszach, zarządzanie danymi w skoroszytach, tworzenie prezentacji multimedialnych, obróbka i tworzenie grafiki i wideo.

Umie edytować, przetwarzać i modyfikować treści stworzone przez siebie lub przez innych.

Posiada podstawową wiedzę na temat praw autorskich i własności intelektualnej, umie zastosować wybrane licencje do tworzonych treści.

Umie wprowadzić pewne zmiany do oprogramowania i aplikacji.

Umie komunikować się  z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji

Wie, jak chronić urządzenia cyfrowe, rozwija znane sposoby dbania o bezpieczeństwo.

Umie zadbać o ochronę swoją i innych osób, rozumie ogólne zasady ochrony danych osobowych i ma podstawowe rozeznanie, w jaki sposób dane są zbierane i wykorzystywane.

 

5. Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji.

Ukończenie kursu „pracownik biurowy” zgodnie z opisanymi wymaganiami.

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji jest możliwe po otrzymaniu na egzaminie certyfikującym wyniku minimum 30%.

6. Nazwa jednostki walidującej (tj. przeprowadzającej egzamin).

Sugerowane centrum: KANCELARIA PRAWNO-FINANSOWA BEATA WIŚNIEWSKA (ID: 34-202-GCCQ)

7. Szczegółowy opis procesu walidacji:
– metoda walidacji (egzamin teoretyczny, egzamin praktyczny, obserwacja itp.): egzamin teoretyczny, test jednokrotnego wyboru
– czas trwania egzaminu – 45 minut
– wymagania dla egzaminatora w zakresie kwalifikacji, stażu pracy, itp., – 3 lata doświadczenia, certyfikat egzaminatora Global Certification Centre Examinantion Qualifications
– wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego – stanowiska komputerowe dla każdego z uczestników min. 2,4GHz procesor klasy Pentium lub wyżej, dysk SSD, monitor minimum 15,4 cala, opcjonalnie sprzęt o podobnym zakresie wydajności, łącze internetowe min, 1Mb/s

8. Nazwa jednostki certyfikującej (tj. wydającej dokument), w tym informacje o podstawie prawnej lub innych uregulowaniach, które stanowią podstawę do przeprowadzenia procesu certyfikowania.

Global Certification Centre Poland Sp z o.o., jednostka o międzynarodowej rozpoznawalności posiadająca wyłączną licencję na realizowanie certyfikacji w zakresie kwalifikacji w standardzie Global Certification Centre Examination Qualifications. Podstawą do procesu certyfikacji jest spełnianie przez jednostkę wymagań zgodnie z zamieszczoną powyżej tabelą „Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji”

9. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i okres jego ważności.

Global Certification Centre Examination Qualification „Pracownik biurowy”. Dokument ważny bezterminowo.

10. Pozytywne rekomendacje dla dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji co najmniej 5 pracodawców danej/go branży/sektora lub związku branżowego zrzeszającego pracodawców danej/go branży/sektora – jeżeli niezbędne jest potwierdzenie spełnienia tego warunku.

Do pobrania: [tutaj]