Certyfikat DIGCOMP GCCE odpowiada na nowe wymogi rynku pracy, ma charakter powszechny, jest wystandaryzowany i ekonomicznie dostępny. Weryfikacja kompetencji komputerowych, jest niezależna od producentów sprzętu i oprogramowania, a także niezależna od kraju, w którym jest prowadzona.

Certyfikaty  kompetencji Elementary Certificate of Computer  Competence określają wiedzę we wszystkich 5 obszarach DIGCOMP i zaświadczają o stopniu spełnienia  wymagań kompetencyjnych dla każdego obszaru i poziomu w procentach:

Podstawowy

Średniozaawansowany

Zaawansowany

Określa znajomość bazową z danego obszaru DIGCOMP i podstawowe umiejętności posługiwania się dostępnymi narzędziami  ITC. Określa znajomość i umiejętności rozszerzone w stosunku do poziomu podstawowego o zakres funkcji i technologii w danym obszarze DIGCOMP. Określa biegłe posługiwanie się zaawansowanymi narzędziami i technologiami ICT w danym obszarze DIGCOMP.

Certyfikaty opracowane zostały z myślą o pracownikach, pracodawcach i społeczeństwie.

Korzyści

Dla posiadacza certyfikatu:

Dla pracodawcy:

Dla społeczeństwa:

 • potwierdzenie kompetencji w konkretnym obszarze wykorzystania technologii informatycznych,
 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • większa pewność utrzymania/uzyskania zatrudnienia,
 • wzrost mobilności
 • możliwość sprawdzenia ściśle określonych i sprawdzonych kwalifikacji,
 • wzrost wydajności i jakości pracy,
 • redukcja kosztów, poprzez efektywną pracę, wyeliminowanie błędów popełnianych przez pracowników,
 • wzrost efektywności wykorzystania technologii informatycznych i informacyjnych.
 • wzrost poziomu kompetencji informatycznych zgodnych z europejską ramą DIGCOMP,
 • promowanie koncepcji Lile Long Learning,
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 • przeciwdziałanie powstawaniu obszarów wykluczenia informacyjnego,
 • budowa potencjału zawodowego i kadry społeczeństwa informacyjnego.

System egzaminacyjny

Egzamin GCCE przeprowadzany jest na platformie internetowej, której intuicyjna funkcjonalność jest odpowiedzią na oczekiwania zdających egzaminy, w tym osób niedowidzących. Egzaminy odbywają się w obecności licencjonowanego egzaminatora GCCE.

Egzamin GCCE został opracowany przez zespół programistów, ekspertów w dziedzinie nauczania we współpracy z przedstawicielami środowisk pracodawców, co stanowi gwarancję tego, że egzamin ten jest właściwie przygotowany zarówno pod względem teoretycznym, merytorycznym jak i pod względem praktycznych jego zastosowań, a certyfikat jest potwierdzeniem istotnych kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy.


Egzamin GCCE gwarantuje:

bezstresową formę zdawania egzaminu;
obiektywną weryfikację wiedzy we wszystkich lub wybranych obszarach DIGCOMP;
– obiektywne określenie uzyskanych kompetencji dla wszystkich lub wybranych obszarów DIGCOMP na danym poziomie;
bezpieczeństwo danych i procesu egzaminacyjnego;
rzetelność i obiektywizm procesu weryfikacji i walidacji;
– możliwość przystąpienia do egzaminu z dowolnego miejsca;
dopasowanie terminu egzaminu do preferencji zdających;
natychmiastowy wynik egzaminu – po zakończonym teście zdający otrzymuje informację z uzyskaną oceną (procent poprawnych odpowiedzi);

Prezentacja kompetencji

 

Obszar kompetencji

Kompetencje

1. Informacja

1.1. Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie informacji

Uzyskiwanie dostępu i wyszukiwanie informacji w Internecie, wyrażanie potrzeb z zakresu informacji, znajdowanie odpowiednich informacji, efektywne wybieranie materiałów informacyjnych, poruszanie się pomiędzy zasobami internetowymi, tworzenie własnych strategii informacyjnych.

1.2. Ocena Informacji

Gromadzenie, przetwarzanie, rozumienie i krytyczna ocena informacji.

1.3. Przechowywanie i odnajdywanie informacji

Organizowanie oraz przechowywanie informacji i treści w celu łatwiejszego odnajdywania, organizowanie informacji i danych.

2. Komunikacja

2.1. Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji

Interakcja poprzez wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi cyfrowych i aplikacji, rozumienie, w jaki sposób komunikacja cyfrowa jest rozprzestrzeniana, wyświetlana i zarządzana, rozumienie właściwych sposobów komunikowania się przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, odwoływanie się do różnorodnych formatów komunikacyjnych, dostosowywanie trybów komunikacji i strategii do konkretnych odbiorców.

2.2. Dzielenie się informacjami i zasobami

Umiejętność dzielenia się z innymi lokalizacją i treścią znalezionych informacji, gotowość i umiejętność dzielenia się wiedzą, treściami i odniesieniami do źródeł, umiejętność działania jako pośrednik w przekazywaniu informacji, postawa proaktywna w odniesieniu do rozprzestrzeniania wiadomości, zawartości i źródeł, umiejętność stosowania cytatów i integrowania nowych informacji w istniejących zasobach wiedzy.

2.3. Aktywność obywatelska online

Uczestniczenie w życiu społecznym poprzez zaangażowanie online, poszukiwanie możliwości własnego rozwoju i kształtowanie pewności siebie w wykorzystaniu technologii i środowisk cyfrowych, świadomość wykorzystania potencjału technologii w działaniach obywatelskich.

2.4. Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

Wykorzystanie technologii i mediów do pracy grupowej, procesów pracy zespołowej, wspólnego konstruowania oraz współtworzenia materiałów, wiedzy i treści.

2.5. Netykieta

Posiadanie wiedzy i know-how dotyczących norm zachowań online oraz podczas interakcji wirtualnych, świadomość aspektów różnorodności kulturowej, zdolność ochrony siebie i innych przed ewentualnymi niebezpieczeństwami internetowymi (np. nękanie, przemoc wirtualna), umiejętność opracowania aktywnych strategii identyfikacji niewłaściwych zachowań.

2.6. Zarządzanie tożsamością cyfrową

Umiejętność tworzenia, dostosowywania i zarządzania jedną lub wieloma tożsamościami cyfrowymi, umiejętność ochrony własnej reputacji w świecie wirtualnym, umiejętność zarządzania danymi zawartymi na jednym lub kilku kontach i/lub aplikacjach.

3. Tworzenie treści

3.1. Tworzenie treści

Tworzenie treści w różnych formatach, w tym multimedialnych, edycja i poprawianie treści stworzonych samodzielnie lub przez innych, zdolność ekspresji twórczej przy wykorzystaniu mediów cyfrowych i technologii.

3.2. Integracja i przetwarzanie treści

Umiejętność wprowadzania zmian, udoskonalania i modyfikacji istniejących zasobów w celu stworzenia nowych, oryginalnych i rzetelnych treści oraz wiedzy.

3.3. Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji

Rozumienie, w jaki sposób prawa autorskie i licencje odnoszą się do informacji oraz treści.

3.4. Programowanie

Zastosowanie ustawień, modyfikacji programu, aplikacji, oprogramowania i urządzeń do zrozumienia funkcji oraz zastosowania danego programu.

4. Bezpieczeństwo

4.1. Narzędzia służące ochronie

Umiejętność ochrony urządzeń własnych oraz zrozumienie ryzyka i zagrożeń cyfrowych, wiedza dotycząca środków bezpieczeństwa i ochrony.

4.2. Ochrona danych osobowych

Rozumienie dostępnych warunków korzystania z usługi, aktywna ochrona danych osobowych, rozumienie i poszanowanie prywatności innych osób, umiejętność unikania oszustw internetowych, zagrożeń i przemocy wirtualnej.

4.3. Ochrona zdrowia

Unikanie zagrożeń zdrowotnych związanych z wykorzystaniem technologii w odniesieniu do zagrożeń zdrowia fizycznego i psychicznego.

4.4. Ochrona środowiska

Świadomość wpływu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) na środowisko.

5. Rozwiązywanie problemów

5.1. Rozwiązywanie problemów technicznych

Identyfikacja możliwych problemów oraz ich rozwiązywanie (od rozwiązywania drobnych do bardziej złożonych problemów) z wykorzystaniem zasobów i narzędzi cyfrowych.

5.2. Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów

Zdolność oceny własnych potrzeb w zakresie rozwoju zasobów, narzędzi i kompetencji, dopasowanie potrzeb do dostępnych rozwiązań, dostosowanie narzędzi do indywidualnych potrzeb, umiejętność krytycznej oceny możliwych rozwiązań i narzędzi cyfrowych.

5.3. Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii

Wprowadzanie innowacji w technologii, aktywne uczestnictwo w zespołowym tworzeniu zasobów cyfrowych i multimedialnych, zdolność twórczego wyrażania się za pośrednictwem mediów cyfrowych i technologii, tworzenie wiedzy i rozwiązywanie problemów koncepcyjnych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

5.4. Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych

Zrozumienie obszarów podnoszenia i aktualizacji własnych kompetencji, wspieranie innych w rozwoju ich kompetencji cyfrowych, bieżące śledzenie nowych rozwiązań.

Do pobrania sylabusy egzaminy: pobierz